- การจัดซื้อหรือจ้างการ จัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 1,088,345